Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği

1.Bölüm : Amaç

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında klan ve planı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.

Kapsam


Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri;

1. İmar planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10.000' in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,

Nüfusu ne olursa olsun

2. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup da imar planı bulunmayan yerleşik alan (mahalle, köy ve mezralar) sınırları içinde;

3. Belediye mücavir alan sınırları dışında olup da imar planı bulunmayan köylerde ise bu yönetmeliğin köy ve mezraların yerleşik alanları için getirdiği hükümler:

4. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında mevcut imar planı ve yerleşik alan sınırları haricinde kalan alanlarda bu yönetmeliğin yerleşme alanı dışı ( iskan dışı ) alanlar için getirdiği hükümler uygulanır. (Kapsamı açıklayan izah şeması Yönetmeliğin sonuna eklenmiştir.)

İstisnalar

Madde 3 -
Mevcut imar planı ve yönetmeliği bulunan yerler ile yeni imar planı yapılıp onaylanarak yürürlüğe giren yerlerde bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

2.Bölüm : Tanımlar

Tanımlar

Bu yönetmelikte adı geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır.

1. Yerleşik Alan : Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelişme alanlarını da içine alan ve sınırları Belediye meclislerince karara bağlanan alanlardır.

2. Yerleşme Alanı : İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. Diğer bir deyimle imar planının kapsadığı alandır.

3. Yerleşim Alanı dışı (iskan dışı) alan :
Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı ve köy mezraların yerleşik alan sınırları dışında kalan alanlardır.

4. Belediye Mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı : Köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının (100) m. dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları il idare kurulunca karara bağlanan alandır.

Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve il idare kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir.

5. Resmi Bina : (Değişik 25.7.1997 / 23060 R.G.) Genel katma ve özel bütçeli idarelerle il özel idaresi ve belediyeye veya bu kurumlarca sermayenin yarısından fazlası karşılanan kurumlara kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir.

6. Umumi Bina : Resmi binalarla, köy, özel idare veya belediyeler ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalarda ibadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro gibi binalardır.

7. Bina cephesi :

a) Parsel nizamında : Binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yol tarafındaki duvarının dış yüzüdür.

b) Köşe başı parsellerde : Binanın kot aldığı yol tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının yüzüdür.

8. Bina Derinliği : Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

9. Parsel cephesi : Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir.

10. Parsel Derinliği : Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattı arasındaki ortalama uzaklığıdır.

11. Ayrık Bina : İki yanı komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan binalardır.

12. Bitişik Bina : İki yanı komşu parsellerdeki binalara kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

13. Blok başı bina : İkiden fazla binadan oluşmuş blokta yalnız bir yanı komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

14. İkili blok (ikiz bina) : İki binadan oluşmuş bir blokta bir yanı komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

15. Bodrum kat : Zemin kat altındaki kat veya katlardır.

16. Zemin kat : Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya seviyenin üzerinde olan ilk kattır.

17. Asma kat : Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 m olan zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan kattır. Asma katlar iç yüksekliği 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler.

18. Normal kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır.

19. Son kat : Çatı ve çatı katları altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır.

20. İmar mevzuatına aykırı yapı : Ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina deriliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan komşu parsele veya imar planlarında yol yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, başkasının mülküne veya kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır.

21. Yapı İnşaat Alanı : Bodrumlarda iskan edilen katların %50'si ile, asma kat, çekme kat ve çatı katları dahil, iskanı mümkün olan bütün katların ışıkları çıktıktan sonraki alanları toplamıdır.

Kapılı çıkmalar, açık ve kapalı merdivenler veya yapıya mahreç veren zemin kat dışındaki, açık koridorlar yapı inşaat alanına dahildir.

Açık çıkmalar ve iç yüksekliği (1.80)m.yi geçmeyen ve sadece tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları ve yangın merdivenleri ile müştemilat (garaj, kalorifer dairesi, kömürlük, kapıcı dairesi, sığınak v.b.) bu alana dahil değildir.

İskanı mümkün katlar ifadesi ile kontu, işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi, ikamete, çalışmaya ve eğlenmeye tahsis edilmek üzere yapılan katlar kastedilmektedir.

22. İnşaat Alanı Katsayısı : İnşaat alanını imar parseli alanına oranıdır.

23. Arka bahçe mesafesi : Bina arka cephenin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır.

24. Konut Dışı kentsel çalışma alanları :
İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz artık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler ile patlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

25. Saçak seviyesi : Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.

26. Bina Yüksekliği : Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan yüksekliktir. %33 meyilli çatı gabarisi içinde kalan çatılar, yüksekliği (1.00) m.yi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven gereçleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depoları v.b. elemanlar bina yüksekliğine dahil değildir.

27. Taban (bina) Alanı : Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı azami alandır. Bahçede yapılan eklentiler ( müştemilat ) taban alanı içinde sayılır.

28. Taban Alanı Katsayısı : Taban Alanının imar parseli alanına oranıdır.

29. Mevcut Teşekkül : Bir yapı adasında inşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da halen o yerde uygulanması gereken plan ve mevzuat hükümlerine göre aynen veya ek veya değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün olan yapılardır.

30. Ön izin : Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki plansız alanlarda yapılacak her türlü sanayi tesislerine, valilikçe verilen izin belgesidir.

31. Azami bina alanı : Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alandır.

3.Bölüm : Yerleşme Alanları ile İlgili Genel Esaslar

Yerleşme Alanları ile İlgili Genel Esaslar

Madde 5.
Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda lüzum ve ihtiyaca, civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyeler; dışında ise, Valilikler yetkilidir.

Madde 6 . Anlaşılmayan veya anlaşmazlığa düşülen konularda Valiliklerin görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.

Madde 7. Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapıların fen ve sağlık şartlarına ve ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hükümlerine de uygun olması mecburidir.

Madde 8.
"Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacak binalarda, bu yönetmeliğin adı geçen Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

Madde 9. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar, bu yönetmeliğin iç ölçülerine, sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılacak yapılar ise bu yönetmeliğin bina derinlik ve yüksekliklerine ait hüküm ve ölçülerine tabi değildir.

Madde 10. Ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar İmar kanunu ve Yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe bunların tamir, tadil ve ilavelerine izin verilmez. Ancak bu gibi yapıların bulunduğu parsel içerisinde mevzuata uygun olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilavelerinde veya yeniden yapılması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz.

Madde 11.
Belediyeye ait yerler üzerinde otobüs durağı, büfe, hela, trafo ve benzeri belediye hizmetlerinin görülebilmesi için, lüzumlu tesislerin inşasına ancak mahzur görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karakterini muhafaza etmek kaydı ile izin verilebilir.

Madde 12. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun olarak ruhsat alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara ruhsatnamedeki esaslara göre devam edilir. Ruhsat süresi içinde yapıya başlanmamış olan yapılarda bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

4.Bölüm : Parsel ve Yapılarla İlgili Hükümler

Parsel Büyüklükleri

Madde 13.
Yapılacak ifrazlarda oluşturulacak parsellerin minimum genişlik ve derinliklere bu yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca bırakılması zorunlu bahçe mesafelerine, yapacak binanın boyutları eklenmek suretiyle tespit edilir. Bu hükmün uygulanmasında minimum bina cephesi olarak küçük sanayi siteleri ile (1) katlı çarşı yağılacak yerlerde (5.00) m konut alanlarında (6.00) m. alınır. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında ise minimum parsel cephesi ( 4.00 ) m.dir.

Bahçe Mesafeleri

Madde 14.
Yapılacak Yapıların :

1. Ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri minimum (5.00) m.dir Ancak mevcut teşekkülde bu mesafeler (5.00) m.den fazla ise bu teşekküle uyulur.

2. Bitişik olmayan yan cephelerde, çelik kagir ve benzeri yapılarda minimum (3.00) m. diğer yapılarda ise minimum (5.00)m. mesafe bırakılması şarttır.

3. Ön bahçesiz bitişik veya blok olarak teşekkül etmiş yerlerde, mevcut teşekküle uygun olarak yapılacak uygulamayı takdire Belediye yetkilidir. Ancak blok uygulamalarında blok her halükârda (40.00) m. yi aşamaz

4. Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinden az olamaz.

İfraz ve Tevhid İşleri :

Madde 15.
İfraz suretiyle yeniden oluşturulacak parsellerin kamuya ait bir yola cephesi bulunması şarttır. Yalnız çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak ihdas edilemez.

Madde 16. İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi kamunun yararlanacağı yerler düzenleme ortaklık payı olarak ifraz edilen parsel alanlarının %35'ini geçmemek şartı ile Belediye adına bedelsiz terk edilir.

Parselde birden fazla Yapı Yapılıp Yapılmayacağı

Madde 17.
Binaların hepsi tek ruhsata bağlamak şartı ile bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Bu takdirde yapılacak binaların arasındaki mesafeler (10.00) m. den az olamaz.

Bu tür yerlerde maliklerin talebi halinde tapu idareleri bu parseller üzerinde yatay kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis ederler.

Yapı yerinin tayini

Madde 18.
Ayrık yapı nizamına tabi olan, yerlerde, bu yönetmelik hükümlerine dayanılarak tayin edilen azami bina alanını aşmamak, asgari bahçe mesafelerini muhafaza etmek şartı ile yapı yerini tayine ve daha uygun çözüm yolları bulmak amacı ile birkaç dar parseli birlikte mütalaa ederek toplam bina cephesi (20.00) m. yi geçmemek şartı ile ikili veya üçlü blok tertibine Belediye yetkilidir. Bu işlem dolayısıyla civarın yapı karakterinin bozulmamasına dikkat edilmelidir.

Bina derinlikleri

Madde 19
.

1. Bina derinlikleri:

l = L - ( K + H/2) formülü ile hesaplanır.

Burada :

l = Bina derinliği

L = Parsel derinliği

K = Ön bahçe mesafesi

H = Bina yüksekliği ' dir.

2. Yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği daha fazla olsa bile (40.00) m. den daha fazla derinlikte bina yapılamaz ve her halükârda yapılacak binanın taban alanı katsayısı %40'ı aşmaz.

3. Formülün kullanılması sonucundan (10.00) m. den az çıkan bina derinlikleri arka bahçe mesafesi (2.00) m. den az olmamak üzere (10.00) m. ye çıkartılabilir.

Bina Yükseklikleri

Madde 20.


1. Yerleşik alanlarda yapılacak binalara yanındaki mevcut en yüksek bina yüksekliği kadar yükseklik verilir. Bu yükseklik (9.50) m. yi, (3) katı geçemez.

2. İki yanındaki mevcut binaların yüksekliği daha az ise verilecek azami bina yüksekliği (6.50)m. (2) kattır.

3. Hiç uygulama görmemiş yerlerde, yol genişliği ve ön bahçe mesafeleri dahil iki bina cephesi arasındaki mesafenin yarısından fazla olmamak kaydı ile 3 kata (9.50) m. kadar yükseklik verilir.

4. Çekme ve çatı katı yapılamaz.

5. Meyilden dolayı birden fazla iskan katı kazanılamaz.

6. Zemin döşemesi üst seviyesi tabii zemine (0.50) m.den fazla gömülü olan hacimler iskan dışıdır.

Binalara kot verilmesi

Madde 21.
Binalara parselin yüz aldığı yolun :

1. Bordür taşı konulmuş ise binanın ön cephe hattı ortası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden.

2. Yol kaplaması yapılmış bordür taşı konulmamış ise bina ön cephe ortası hizasındaki yol kaplamasının en yüksek seviyesinden,

3. Yol kaplaması yapılmamış bordür taşı da konulmamış ise yolun halihazır başlangıç ve bitiş noktaları arasında geçilerek bir kırmızı hatta göre bina ön cephe ortası hizasından kot verilir.

4. Yol seviyesinden dolayı kat adedi arttırılıp eksiltilemez. Bunu sağlamak amacı ile yoldaki kat düzenini korumak için bina cephesi boyunca binada kademeler yapmağa ve her kademenin ön cephe ortası hizasından kot vermeye Belediye yetkilidir. Köşe başı parsellerde de aynı esasa uyulur.

5. Hiç uygulama görmemiş yerler ile ön bahçe mesafeleri (10.00) m. veya daha çok olan yerlerde binalara kot, binanın oturacağı tabii zemin ortalamasından verilir.

6. Zemin kat döşeme seviyesi üst seviyesi binanın kot aldığı nokta seviyesinden aşağı düşürülemez ve + (1.00) m. den daha yüksekte yapılamaz

Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar

Madde 22.


1. Kerpiç binalar 1 bodrum ve zemin kattan yani (3.50) m. den, hımış, ahşap, yarım ahşap ve yarım kargir binalar 1 bodrum ve 2 normal kattan yani ( 6.50 ) m. den fazla yükseklikte olamaz.

2. Ahşap binalar bitişik olarak yapılamaz

3. Hımış ve yarım kagir binalar, komşu hudutlarına temelden itibaren çatının her yerinde (0.50) m. yükselen yangına dayanıklı duvar yapılması şartı ile bitişik olarak inşa edilirler.

4. Toplumun yararlanmasına ayrılan binalar çelik veya kargir olarak yapılır. Ancak, mimari karakteri veya kullanma şart ve şekilleri itibari ile özellik arz eden yapılar bu hükme tabi değildir.

5. Her türlü binanın temel ve bodrum duvarının kargir olması mecburidir.

Çıkmalar

Madde 23
, Binalarda tespit edilen azami bina alanı dışında aşağıdaki şartlarla kapalı veya açık çıkma yapılabilir.

1. Açık çıkmalar binanın her cephesinde, kapalı çıkmalar binanın yalnızca ön ve arka cephelerinde yapılabilir.

2. Çıkmalar parsel sınırını taşamaz.

3. Arka ve yan komşu mesafesi içinde kapalı çıkma yapılamaz.

4. Ön bahçelerde yapılacak çıkmalar parselin yol sınırına (3.50) m.den fazla yaklaşamaz.

5. Ön ve arka bahçelerde yapılacak kapalı çıkma genişliği (1.50) m.den yan komşu mesafelerinde yapılacak açık çıkma genişliği (1.00) m. den fazla olamaz.

6. Açık çıkma uzunluğu bina cephesinin 2/3 ' ünden fazla olamaz.

7. Bitişik nizamda, bitişik olduğu komşu sınırına (2.00) m. den fazla yaklaşamaz.

8. Çıkmanın (kirişler dahil) en alt noktasının, zemine olan yüksekliği (2.40) m. den az olamaz.

9. ( 0.20 ) m. yi geçmeyen motifler, denizlikler, bina saçakları ve zeminden yüksekliği (2.40) m. den az olmayan giriş saçakları, yatay olarak (0.60) m. yi geçmeyen güneş kesiciler çıkma sayılmaz.

Işıklar ve Hava Bacaları

Madde 24
, Her müstakil ev veya dairede, en az 1 oturma odası ile yatak odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava alması şarttır. Diğer odalarla mutfaklar ışıklıktan, yıkanma yerleri ve helalar hava bacalarından faydalanabilirler.

Işıklık ve hava bacaları ihtiyaç olan kattan itibaren başlayabilir. Bu ölçüler temiz ölçüler olup, ışıklık içinde balkon ve baca gibi ışıklık alanını küçültücü imalat yapılamaz.

Evlerde Bulunması Gereken Piyesler ve Ölçüleri

Madde 25.
Her müstakil evde ve dairede en az ;

1 Oturma odası

1 Yatak odası veya nişi

1 Mutfak veya yemek pişirme yeri

1 Banyo veya yıkanma yeri

1 Hela

bulunacaktır. Üç veya daha az odalı ev veya dairelerde mutfak yerine yemek pişirme yeri yapılabilir. Yıkanma yeri ile hela bir hacimde olabilir.

Evlerde bulunması mecburi olan bu piyeslerden,

En az 1 oda ( 2.80 x 4.00 ) m

Yatak ve Çalışma odaları ( 2.10 x 2.80 ) m

Mutfak veya yemek pişirme yeri ( 1.50 x 2.00 ) m

Banyo veya yıkanma yeri ( 1.20 x 2.00 ) m

Hela ( 0.90 x 1.20 ) m

Antre, ofis, koridor, yatak holü v.b geçitler ( 1.00 x 1.20 ) m

Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler ( 1.10 x 1.20 ) m

Ölçüsünden daha küçük yapılamaz.

İç Yükseklikler

Madde 26,


1. Genel olarak binalarda içerisinde insan oturan, yatan, çalışan bölümlerin bitmiş tavan yüksekliği (döşeme kaplaması üstünden tavan sıvası ve varsa dekorasyon kaplaması altına kadar) (2.40) m den az olamaz. Diğer servis bölümleri ve iskan edilmeyen katların yüksekliği (2.20) m. olabilir.

2. Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi insanların toplu olarak uzun süre içinde kaldığı bölümlerin yükseklikleri (döşeme kaplaması üstünden tavan sıvası ve varsa dekorasyon altına kadar) ise (3.50) m. den az olamaz.

Pencereler

Madde 27.
1. Binalarda pencere boşlukları toplam uygulama projesinde gösterilen net döşeme alanının % 15'inden büyük olamaz. ( Isı yalıtım yönetmeliği hükümleri saklıdır.)

2. Pencerelerin zemin döşemesi üst seviyesinden en az (0.90) m. yüksekten başlaması, pencerelerin döşemeye kadar inmesi halinde (0.90) m yüksekte sabit ve korkuluk görevi yapılabilecek bir kayıt geçirilmesi mecburidir.

Kapılar

Madde 28.
1. Kapı yüksekliği ana giriş kapılarında (2.10) m. den, oda ve servis kapılarında (2.00) m. den az olamaz.

2. Kapı Genişlikleri: Daire kapılarında (1.00) m. den, oda kapılarında (0.90) m. den diğer kapılarda (0.70) m. den az olamaz.

3. Garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri yerlerin kapılarında yukarıdaki fıkraların hükümleri aranmaz.

4. Binaların komşu parsele bitişik cephelerinde ilgili komşu parsel sahibinin muvafakatı alınıp, tapuya tescil ettirilmedikçe kapı ve pencere açılamaz.

Merdivenler

Madde 29.
Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel, işhanı, büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin 1'den fazla katı olan ev ve apartmanların bağımsız bölümlerinin ortak merdivenleri ahşap olamaz.

Merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri :

Yukarıda belirtilen binalarda ve 4'den fazla dairesi bulunan apartmanlarda (1.20) m.den diğer binalarda (1.10) m.den az olamaz.

Bu ölçüler tek aileye mahsus evlerde (1.00) m.ye, çatı araları ve bodrum katları ile servis merdivenlerinde (0.70) m ye kadar indirilebilir.

Merdiven, evlerin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan direk ışık alması ve merdivenlerin çatıya kadar çıkarılması zorunludur.

Merdiven Basamaklarının ölçüleri :

1. Basamak yüksekliğini göstermek ve (0.18) m. den fazla olmamak,

2. Basamak genişliğini göstermek üzere : 2a + b = 60 ila 63 formülüne göre hesaplanır. Ancak bu genişlik (0.25) m. den az olamaz. Balansmanlı merdivenlerde merkezden (0.15) m. uzaklıkta asgari basamak genişliği (0.10) m. olacak, bu genişlik basamak ortasında (0.25) m. den aşağı düşmeyecektir.

İmar kanunu ile plan ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası mümkün olan binalarda kat ilavesi halinde, mevcut merdivenler bu madde hükümlerine uymadığı takdirde bu konuda yapılacak işlemleri tayine Belediye yetkilidir.

Bacalar

Madde 30.
1 .Normal bacaların iç genişlikleri en az ( 0.13 x 0.13) m. olacak ve sıvanacaktır. Her katın bacası müstakil olacak ve her baca ancak bir mahal için kullanılacaktır. Şönt baca yapılamaz.

2. Kalorifer bacaları projesine göre yapılır.

3. Kaloriferli binalarda konutların her dairesi için mutfak ve banyo dışında en az bir mahalde, iş hanı ve benzeri binaların ise her katından en az bir baca yapılması mecburidir.

Kapalı Çarşılar ve Pasajlar

Madde 31.
1. Bina alanı içinde yapılan çeşitli kapalı çarşıların ve pasajların temiz iç yüksekliği (3.50) m. den, geçit genişlikleri ise (30.00) m. ye kadar uzunluktaki kapalı geçitlerde (3.00) m., daha uzunlarında ( 4.00 ) m. den az olamaz.

2. Kapalı çarşıların ve pasajların en az 2 girişi olması şarttır. Aynı binada başka maksatlarla kullanılan bölümler veya katlar varsa buraların kullanılmasına ait giriş, asansör, geçit ve benzeri tesisler, çarşının kullanılmasıyla ilgili olan bu gibi tesislerden tamamen ayrı tertiplenir.

Sıhhi Tesisler

Madde 32.
Umumi binalarda otel, iş hanı ve benzerlerinde ihtiyaca göre en (10) tonluk su deposu bulunacaktır. Bu gibi binalarda en çok 25 kişi içini sinema ve tiyatrolarda en çok 50 kişi için 1 kadın ve 1 erkek helası ile lüzumu kadar pisuar ve lavabo yapılması gereklidir.

Bodrumlar

Madde 33.
1. Meyilli veya yol kenarında set teşkil eden parsellerde bu yönetmeliğin pencere, ışıklık ve diğer hükümlerine uygun olmak ve en az 2 oda ve 1 mutfağı, taban döşeme üst seviyesi tabii zemine (0. 50) m den çok gömülü olmamak şartı ile binanın kot aldığı seviyenin altında iskana tahsis edilen bodrum katı yapılabilir.

2. Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları bodrum katlarda tertiplenir. Ancak zeminde su çıkması veya sert kaya olması halinde Belediyeden alınacak izin ile bu türlü müştemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren (2.50) m den yüksek olmamak esas binaya (3.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile yapılabilir.

Bahçe Duvarları

Madde 34.
1. Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafından ve yoldan bina cephe hattına kadar ( 1.00 ) m yi gerisinde ise ( 1.50 ) m. yi geçemez. Bu duvarlar üzerine yüksekliği ( 1.00 ) m. yi aşmayan ve görüşü kapatmayan parmaklık yapılabilir.

2. Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli takdire belediye yetkilidir.

3. Okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri elçilik binaları açık hava sineması ve benzerleri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe ve çevre duvarları 1. Fıkra hükmüne tabi değildir.

Şantiye Binaları

Madde 35.
Lüzum ve ihtiyaca göre inşaatın devamı süresinde kullanılıp yıkılmak üzere yapılacak şantiye binaları bu yönetmelikte belirlenen şart ve ölçülere tabi değildir. Ancak, şantiye binaları yıkılmadıkça, yapıya kullanma izni verilmez.

Yapı Ruhsat İşleri

Madde 36.
Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadil işlerinde; yapı ruhsatiyesi almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile yapılan müracaatlarda, dilekçeye eklenmesi gereken tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) plan proje ve resimleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Tapu kayıt örneği ;

Ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler:

a) Tapu senedi

b) Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş, ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi ( 14.6.1934 tarih 2510. 11.6.1945 tarih 4753, 22.3.1950 tarih 5618, 15.5.1959 tarih 7269, 20.7.1996 tarih 775, 2.7.1968 tarih 1051 Sayılı kanunlara göre)

c) Mülkiyete ait kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenit, yetkili diğer makamlar tarafından verilmiş belge,

d) Kesinleşmiş kamulaştırma kararları.

2. Mimari proje

a) 1/500 ölçekli umumi vaziyet planı,

Binanın büyüklüğüne A-1 normuna sığmayan projelerde :

b) 1/50 veya 1/100 ölçekli temel, bodrum ve kat planları,

c) 1/50 veya 1/100 ölçekli en az 2 tam kesit,

d) 1/50 veya 1/100 ölçekli cephe resimleri,

(Projenin 1/100 ölçeğinde hazırlanması halinde tatbikat projesi niteliğinde olacaktır.)

3. Statik Proje ;

a) Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme hesap ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli resimleri,

b) Asma çatılı binaların çatı hesabı ve projesi,

c) Belediye gerekli görüldüğünde, tesisat planı, proje, resim ve hesapları,

Kamuya Ait Yapı ve Tesisler

Madde 37 -
Kamu Kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyetinin bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydı ile avan projeye göre ruhsat verilir

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunma bakımından arz eden yapılara; ilgili idareden alınan imar durumuna kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili idareye yazı ile bildirildiği takdirde 36. maddede sayılan belgeler aranmaksızın yapı ruhsatı verilir. Ancak kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan enerji, sulama, tabii kaynakla ulaştırma ve benzeri hizmetler ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı için ruhsat alınmasına gerek olmayıp, yatırımcı kamu kuruluşunca yazılı olarak ilgili idareye, inşaata başladığının bildirilmesi yeterlidir.

Proje Değişiklikleri

Madde 38.
Ruhsatiyesi alınmış yeni inşaat, ilave inşaat ve esaslı tadillerde sonradan değişiklik yapılmak istendiğinde :

1. Değişiklik binanın bütününde ise mimari projenin yeniden düzenlenmesi,

2. Bu değişiklik statik hesap ve projelerde de değişiklik gerektiriyorsa bunların da gerekenlerinin yeniden düzenlenmesi,

3. Yapılacak değişiklik belirli katlara inhisar ediyorsa sadece bu kat planlarının, bir katın belirli bir kısmına inhisar ediyorsa sadece bu kısmın tadil planının ibrazı yeterlidir.

Sanayi Yapıları

Madde 39 -
Her türlü sanayi yapısının inşaat, ilave inşaat ve esaslı tadillerinde varsa bölge planı, çevre düzeni planı ve imar planına göre, planı olmayan yerlerde ise valilikçe verilen ön izin koşullarına uygun olarak hazırlanacak 1/100 ölçekli avan proje ibraz edilir.

Esaslı Tamirler

Madde 40 -
Binanın plan ve görüşüne, statik bünyesine tesir etmeyen esaslı tamirler ruhsata tabi olup bunlar için plan, proje resim ve hesap istenmez.

Adli Tamir

Madde 41.
Derz, iç ve dış sıva, badana, boya, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat, korkuluk, paratoner, pergole ve benzerlerinin tamirleri ile bölme duvarı, bahçe duvarı, baca ve saçak ve benzeri elemanların tamiri ve yoldan görünmeyen küçük ve basit kümes yapılması ruhsata tabi değildir.

İskele Kurulması

Madde 42 -
Cadde ve kaldırım üzerine iskele kurulmasını gerektiren hallerde idareye iskele kurulması için yazı ile müracaat edilmesi zorunludur ve yeterlidir.

5.Bölüm : Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar

İfraz ve Tevhit İşleri

Madde 43
Köy ve Mezraların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (10.00 ) m. den, parsel derinliklerine de (20.00) m. den az olamaz.

Madde 44. İfraz suretiyle ihdas edilecek parsellerin kamuya ait bir yola cephesi bulunması şarttır. Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak ihdas edilemez.

Madde 45 -
İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerler düzenleme ortaklık payı olarak köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terk edilir. Bu oran parselin %35'inden fazla olamaz.

Bina Cephe ve İstikametleri

Madde 46.
Bina cephe ve istikametlerinin, köy ve mezraların mevcut teşekkülü esas alınarak tayin ve tespitine Köy İhtiyar Heyeti yetkilidir.

Komşu Mesafeleri

Madde 47-
Komşu mesafeleri, civarın yapı düzeni ve karakterine, yapılacak binaların münferit konut veya tarımsal işletme birimi (ahır, samanlık, arabalık v.b.) oluşuna göre Köy İhtiyar Heyeti tarafından takdir ve tayin olunur.

Binalara Kot Verilmesi

Madde 48. Binalara parselin yüz aldığı yolun;

1. Bordür taşı konulmuş ise, binanın ön cephe hattı ortası hizasındaki bordür taşı seviyesinden,

2. Yol kaplaması yapılmış, bordür taşı konulmamış ise, bina ön cephe hattı, ortası hizasındaki yol kaplamasının en üst seviyesinden,

3. Yol kaplaması yapılmamış, bordür taşı konulmamış ise, yolun halihazır başlangıç ve bitiş noktaları arasında geçirilecek bir kırmızı hatta göre bina ön cephe ortası hizasından,

kot verilir.

Yapı Şartları

Madde 49.
Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.

Madde 50. İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

Madde 51.
Köy ve mezraların yerleşik alanlarında taban alanı katsayısı (müştemilat da dahil) %50'yi geçemez.

Madde 52. Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50.) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.

Zemin döşemesi üstü tabii zemine (0.50) m. den fazla gömülü olan hacimler ikamete tahsis edilemez.

Madde 53. Çatı yapılması halinde kiremit kaplamalı çatıların % 33 meyille yapılması ve civarın karakterine uyulması lazımdır. Saçaklar (1.20) m.yi aşmayacak şekilde lüzumu kadar genişlikte yapılabilir.

Madde 54.
Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, bitişik veya blok nizamında komşu sınırına (2.00) m. den fazla yaklaşamaz. Saçaklar (2.00) m.yi geçmeyen çıkıntılar, bina içine dahil edilmemek şartı ile çıkma sayılmaz.

Madde 55. Her müstakil ev veya dairede en az ;

1 oturma odası,

1 yatak odası,

1 mutfak veya pişirme yeri

1 banyo veya yıkanma yeri

1 hela

bulunacaktır.

Madde 56. Genel olarak konut, otel, iş hanı, büro, mağaza, dükkan ve benzer, içerisinde insan oturan, yatılan veya çalışılan binaların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan kaplaması altına kadar olan yükseklikleri (2.40) m. den, düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallelerin yükseklikleri ise (3.50) m. den az olamaz.

Yapı Ruhsat İşleri

Madde 57.
Köy ve mezraların yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak kontu, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve Köy İhtiyar Heyeti'nden izin alınması şarttır.

Madde 58. Yukarıdaki maddede sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, valiliklerce veya yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Bürolarınca verilir.

Madde 59. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır.

Bina Projeleri

Madde 60.
Ruhsata tabi yeni ve ilave inşaatlarla esaslı tamirler için Valiliklerine veya yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik bürolarına yapılacak müracaatlarda, dilekçelere eklenmesi gereken mimari, statik ve tesisat projelerinden hangilerinin ve ne ölçüde istenmesi gerektiği, adı geçen idare veya bürolar tarafından, yapılacak binanın önemi nazarı dikkate alınarak takdir olunur.

Madde 61. Bu bölümde bulunmayan hususlarda bu yönetmeliğin Dördüncü Bölümündeki hükümler geçerlidir.

6.Bölüm : Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar

İfraz ve Tevhid İşleri :

Madde 62.
İmar Planı ve yerleşik alan sınırları dışında kalan alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek parsel (5.000) m2. Den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola yapılan ifrazdan sonra en az (25.00) m. cephesi bulunması zorunludur.

Yapı Şartları

Madde 63.
Bu yerlerde bulunan parsellerde sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde parsel sathının % 5' inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 2 katta (250) m2. yi saçak seviyelerinin tabii zeminde yüksekliği h = 6.50 m yi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri veya eğlence veya turizm tesisleri ile bu gibi tesislerin müştemilat binalarının yapılmasına izin verilebilir.

Ayrıca tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmayan, mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yolu (10.00) m. den parsel hudutlarına (5.00) m. den fazla yaklaşmamak ve inşaat alanı kat sayısı % 55' i ve yapı yüksekliği h = 6.50 m. yi geçmemek şartı ile yapılabilir.

Beton temel ve çelik çatılı seralar yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.

Beton temel ve çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki seralar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı kat sayısına tabi değildir.

Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı taşra teşkilatının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.

Bu maddede anılan yapılar ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1/50 veya 1/100 ölçekli tip projeler üzerinden yapılabilir.

Madde 64- İskan dışı alanlarda inşaat ve yapı kullanma izni ilgili idarece Yeminli Serbest Mimarlık ve Mühendislik Bürolarınca verilir.

7.Bölüm : Yürürlük ve Yürütme

Madde 65. Bu yönetmelik 3194 sayılı İmar kanunun ile birlikte yürürlüğe girer.

Madde 66. Bu yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 


[ Geri Dön ]